วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กว่าจะมาเป็นภาพยนตร์เรื่องขุมทรัพย์ที่ปลายฝัน

การเรียนวิชาภาษาไทยนักเรียนจะได้เรียนรู้โดยผ่านวรรณกรรมที่หลากหลายและในภาคเรียนที่ ๒ นี้ พี่ ม.๑ ได้เรียนรู้ผ่านวรรณกรรมเรื่องขุมทรัพย์ที่ปลายฝัน ( The Alchemist) ซึ่งจะแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็น ๒ ภาค เมื่อนักเรียนอ่านเรื่องขุมทรัพย์ที่ปลายฝันจบภาคที่ ๑ ครูได้ให้นักเรียนสร้างความเข้าใจ สรุปองค์
ความรู้ผ่านการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานในรูปแบบของการแสดงละคร โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มคิดและออกแบบการแสดงขึ้นเอง ซึ่งทั้ง ๒ กลุ่มได้นำเสนอรูปแบบการแสดงละครโดยใช้คนแสดงเองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่เป็นบุคคล แกะ หรือต้นไม้ ซึ่งขณะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนองานครูก็จะอัดคลิปการแสดงของแต่ละกลุ่มไว้  จากนั้นครูเปิดคลิปการแสดงของแต่ละกลุ่มให้นักเรียนดูร่วมกัน โดยให้นักเรียนวิจารณ์การแสดงของตนเองร่วมกับเพื่อนๆอีกครั้ง ทั้งสิ่งที่สามารถทำได้ดีแล้วและสิ่งใดที่ควรพัฒนาปรับปรุง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้คือ นักแสดงบางคนแสดงได้สมบทบาทดีมาก สนุกเป็นธรรมชาติ แต่บางคนยังขาดความมั่นใจในการพูด ลืมบทบ้าง อุปกรณ์ เครื่องแต่งกายไม่พร้อม สถานที่ไม่สมจริง ทำให้การแสดงไม่ค่อยราบรื่น รวมทั้งมีเสียงลมที่พัดแรงมากลบเสียงพูดของนักแสดง

เมื่อนักเรียนอ่านเรื่องขุมทรัพย์ที่ปลายฝันจบภาค ๒ ครูได้ให้นักเรียนสร้างความเข้าใจ สรุปองค์ความรู้ผ่านการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานในรูปแบบของการแสดงละครอีกครั้ง โดยให้นักเรียนร่วมกันคิดว่าจะ จากปัญหาที่พบในการแสดงละครภาคแรกนั้น แล้วภาคที่ ๒ นี้นักเรียนจะนำเสนออย่างไร

จากนั้นให้นักเรียนระดมความคิด และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการแสดงเรื่องขุมทรัพย์ที่ปลายฝันร่วมกัน ซึ่งได้ผลสรุปดังนี้คือ นักเรียนทั้ง ๑๙ คนจะร่วมกันสร้างสรรค์งานชิ้นนี้ โดยจะใช้การตัดต่อภาพเพื่อความสมจริงของตัวละครและสถานที่ในเรื่อง จัดห้องถ่ายทำโดยเฉพาะเพื่อป้องกันเสียงสอดแทรกเข้ามาของลมและเสียงต่างๆที่อาจรบกวนการแสดงได้ และจะไม่แสดงแค่ภาคที่ ๒ เท่านั้นแต่จะนำเสนอเรื่องขุมทรัพย์ที่ปลายฝันใหม่ทั้ง ๒ ภาค เพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวความเป็นมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ

เมื่อนักเรียนนำเสนอวิธีการทำงานกับครูเรียบร้อยแล้ว ก็ดำเนินงานโดยเริ่มจากการแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงานของแต่ละคน ตั้งแต่คัดเลือกนักแสดง ผู้กำกับ คนเขียนบท ฝ่ายจัดหาอุปกรณ์ประกอบฉากและเครื่องแต่งกาย ฝ่ายออกแบบและตัดต่อคอมพิวเตอร์ คนแต่งเพลง อัดเสียง ฯลฯ จากนั้นลงมือถ่ายทำการแสดง

แต่ในระหว่างการทำงานกลุ่มใหญ่ก็จะพบปัญหาความไม่เข้าใจกัน ทะเลาะกันบ้าง ทำให้การทำงานหยุดชะงักหลายครั้ง แต่ทุกครั้งจะใช้วิธีมานั่งพูดคุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้น สาเหตุ และหาแนวทางแก้ไข สร้างข้อตกลงการทำงานร่วมกัน ในแรกเริ่มของการหากเกิดปัญหาการทำงานทุกครั้ง นักเรียนจะแจ้งให้ครูทราบรวมทั้งช่วยให้คำแนะนำและแก้ปัญหา แต่ระยะหลังเมื่อเกิดปัญหาการทำงานนักเรียนจะพูดคุยกันเองมากขึ้น รู้จักจัดการปัญหาด้วย
ตนเองได้มากขึ้น ครูเป็นแค่ผู้สังเกตการณ์อยู่ห่างๆ รับรู้ความเป็นไป และให้อิสระในการทำงานของนักเรียน

   จากการสร้างสรรค์ภาพยนตร์เรื่องขุมทรัพย์ที่ปลายฝันในครั้งนี้ นอกจากนักเรียนจะได้เห็นคุณค่าของวรรณกรรม ได้ฝึกทักษะทางภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียนแล้ว นักเรียนยังได้ทักษะการเรียนรู้ รู้จักการเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ผ่านการลงมือทำ แลกเปลี่ยน และ ตรวจสอบ เพื่อนำมาปรับใช้ได้ รวมทั้งยังเกิดทักษะการคิดสร้างสรรค์ การจัดการ การทำงานเป็นทีม การคิดแก้ปัญหาและทักษะ ICT ด้วยค่ัะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น